Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 14

Ledelse i teori og praksis
1. Hvilket element går IKKE inn i standarddefinisjonen av ledelse?
2. Hva er riktig i Kahns og Katz sin måte å beskrive ledelsesfunksjonen på?
3. ____________ er å føre an og ta initiativ
4. Formell ledelse er når
5. Hva er det VIKTIGSTE punktet som skiller ledelse fra administrasjon?
6. Hva er det VIKTIGSTE kjennetegnet på personlig lederskap?
7. ___________ betyr lederstatus opplevd av medarbeidere
8. En tenker seg gjerne situasjonen mellom ledere og medarbeidere som et bytteforhold. Resultatet av dette kalles gjerne for
9. Når lederrollen er basert på lederens personlige lederskap, kalles dette for
10. Hva er det viktigste eksemplet på lederens kapital?
11. _____________ betyr de ressurser og verdier som medarbeiderne regulerer overfor lederen
12. Hvilket element inngår IKKE i de tre grunnkategoriene i Mintzbergs klassifikasjon av lederroller?
13. Hvilken rolle inngår IKKE i Mintzbergs beskrivelse av beslutningsrollen for ledere?
14. Trekkteori om ledelse anser effektiv ledelse som avhengig av
15. Listen over personlighetstrekk som karakteriserer effektiv ledelse, omfatter IKKE følgende egenskap:
16. ________________ er når leder bruker makt for å få gjennomslag for saker
17. Når en leder går inn i rollen for å være noe, snarere enn å gjøre noe, kalles dette for
18. Høy kognitiv kompleksitet hos leder er
19. Ohio- og Michigan-studiene av ledere legger vekten på
20. Hvilket faguttrykk benyttes i ledelsesteori for å betegne den siden ved ledelse som er rettet mot effektiv problemløsning?
21. Den viktigste dimensjonen som ifølge senere forskning mangler i de klassiske Ohio- og Michigan-studiene av lederatferd, er
22. Hva er den viktigste begrensning ved lederteorier som opererer med klassifikasjon av ledelse i to dimensjoner, kalt relasjonsorientering og oppgaveorientering, blant følgende alternativer?
23. ____________er lederstil som er orientert mot å skape og håndtere ny utvikling, endring og omstilling
24. Hva handler samspillsteorier om ledelse mest grunnleggende om?
25. I situasjonsbegrepet i Fiedlers samspillsteori inngår tre dimensjoner. Hvilken av de følgende er IKKE blant disse tre?
26. I Fiedlers teori benyttes begrepet ”stillingsmakt”. Hva er den mest presise definisjonen på dette begrepet blant følgende alternativer?
27. I Fiedlers teori benyttes begrepet ”oppgavestruktur”. Hva er den mest presise definisjonen på dette begrepet blant følgende alternativer?
28. Hva menes i ledelsesteori med begrepet ”lederstil”?
29. LPC-metoden benyttes i Fiedlers samspillsteori om ledelse til å måle lederstil. Hvilket alternativ av følgende beskriver mest presist hva metoden går ut på?
30. Høy LPC-ledere er mest effektive ved
31. Lav LPC-ledere er mest effektive ved
32. I Hersey og Blanchards teori om situasjonsbestemt ledelse inngår begrepet ”medarbeidernes modenhet”. Med dette menes
33. I Hersey og Blanchards teori om situasjonsbestemt ledelse skilles det mellom flere typer lederstil. Hvilken av de følgende inngår IKKE blant disse?
34. Hvilken tese blant de følgende i Hersey og Blanchards ledelsesteori har best empirisk støtte?
35. Hvilken av følgende er IKKE en samspillsteori om ledelse?
36. I LMX-teori opererer en med begrepene ”inn”- og ”ut”-gruppe. I ”inn”-gruppen inngår alle de medarbeidere som
37. I LMX-teori opererer en med begrepene ”vertikale dyaderelasjoner”. Med dette menes mer presist
38. Begrepet om ”partnerskap” er spesielt viktig i
39. I LMX-teorien betegnes andre fase i modellen om lederskapsutvikling som
40. Den VIKTIGSTE forskjellen mellom teorien om leder–medarbeider-utveksling (LMX) og Hersey og Blanchards teori om situasjonsbestemt ledelse (HBT) er at
41. ______________ betyr høy grad av gjensidighet mellom lederen og medarbeiderne
42. Følgende er kjennetegn på karismatisk ledelse, UNNTATT
43. Martin Luther Kings berømte ”I have a dream”- tale er et godt bilde på
44. _________________ er måten man presenterer en problemsituasjon på
45. Hvilket av følgende alternativer passer DÅRLIGST med beskrivelser av konstruktive karismatiske ledere?
46. Hva er den viktigste forskjellen mellom etiske og uetiske karismatikere? Etiske karismatikere
47. Hvilket utsagn er den mest presise beskrivelsen av teorien om transformasjonsledelse?
48. Det VESENTLIGSTE elementet i transformasjonsledelse er å
49. Teorien om karismatisk og transformasjonsledelse forbindes med ledelsesforskeren
50. Med fullspektrumsteorien om ledelse menes
51. Hvilket av følgende alternativer er IKKE et spesifikt aktivitetselement i fullspektrumsteorien?
52. ________________er det mest utpregete uttrykket for tilbakeholden ledelse i fullspektrumsteorien
53. La-det-skure-ledelse hører inn under ledelsesteorien
54. Forskningen omkring effekten av transformasjonsledelse viser
55. en metaanalyse utført av Junge og Piccolo (2006) bekrefter at
56. Av topplederne i det private næringsliv er prosenten kvinner nå ca.
57. Eaglys undersøkelser av forskjeller i vurderinger av kvinnelige og mannlige lederes yteevne på objektivt målbare kriterier viser at
58. _____________ er et begrep om en usynlig barriere som hindrer avansement i organisasjoner for minoritetsgrupper
59. Forskning omkring kjønn og ledelse viser at det er langt færre kvinner enn menn i bedriftenes styrer. En forklaring på dette som ofte er fremme i den populære mediadiskusjonen, går ut på at menn har lengre erfaring i arbeidslivet generelt og i lederstillinger spesielt. Forskningen på feltet viser at
60. Nyere forskning forklarer sammenhengen mellom kvinnelige styremedlemmer og negative resultater for bedriften som en konsekvens av at kvinner blir selektivt valgt inn i styrer i perioder hvor bedriften opplever problemer. Denne kjønnseffekten i ledelse kalles for
61. Forskning som viser at kvinner er gjennomgående bedre ledere enn menn, har vært kritisert under henvisning til at
62. Hva går såkalte 360-graders ledervurderinger ut på?
63. Tillit til leder betyr at en medarbeider
64. ____________ betyr å handle målbevisst og selektivt på vegne av egne interesser
65. Hvilket av følgende alternativer er IKKE med i Schindler og Thomas sin liste over dimensjoner ved tillit?
66. Integritet betyr at
67. Den skjøreste form for tillit i ledelse er
68. I en undersøkelse utført av organisasjonsforskerne S. Salamon og S. Robinson ble det vist at i tillegg til at det er viktig at medarbeiderne har tillit til ledelsen, er det også viktig at
69. _______________ er lederskap med godt samsvar mellom verdier og handlinger
70. Ledelsesperspektivet autentisk lederskap forbindes med forskeren