Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 5

Personlighet og evne
1. Personlighetspsykologi er sentralt i forståelsen av organisasjonsatferd fordi den
2. Måling av personlige egenskaper og hvilken betydning det har for effektivisering av arbeidet, a. er et helt nytt felt innenfor moderne organisasjonspsykologi
3. Hugo Münsterberg anses for å være grunnleggeren av industri- og organisasjonspsykologi med sitt verk Psychology and industrial efficiency, som kom ut i
4. Med begrepet ”personlighet” menes i korthet
5. I definisjonen av begrepet ”personlighet” er psykologer opptatt av
6. Personlighetspsykologi handler (først og fremst) om
7. Personligheten betraktes av de fleste psykologer som
8. I personlighetspsykologien er man opptatt av et avgrenset sett av spørsmål. Pek ut det spørsmålet under som IKKE er blant disse hovedspørsmålene.
9. Spørsmålet om hvordan vi er blitt slik vi er, handler (først og fremst) om
10. Når vi ønsker å forstå en leder som oppfører seg på en spesielt aggressiv måte, dreier det seg om
11. Når vi er opptatt av hvilke betingelser som fører til at personligheten blir dannet, er vi opptatt av
12. Når vi er opptatt av å beskrive innholdet i et individs personlighet, er vi opptatt av
13. Spørsmålet om struktur i personligheten handler først og fremst om
14. Spørsmålet om prosess i personligheten handler først og fremst om
15. Den MEST SENTRALE antakelse i psykoanalysen, grunnlagt av Sigmund Freud, er at
16. I det psykodynamiske perspektivet på personlighetspsykologi legges det særlig vekt på
17. Det ubevisste nivået i Freuds personlighetsteori kalles
18. ___________ er en samlebetegnelse for grunnleggende drifter og psykisk energi
19. En leder forsøker å finne tilfredsstillelse for sine behov på sosialt aksepterte måter. Ifølge psykoanalysen betegnes den delen av personligheten som er i virksomhet her,
20. Den delen i personligheten som ifølge psykoanalysen er upersonlig, uten spesiell individuell karakter, kalles
21. Den delen av bevisstheten som ligger mellom det bevisste og det ubevisste, kalles i psykoanalysen for
22. I psykoanalytisk teori kalles den form for tenkning som utføres av egofunksjonen, for
23. En leder som er spesielt flink til å finne gode løsninger, vil ifølge psykoanalytisk teori ha
24. Kets deVries og Millers inndeling i dramatiske, paranoide, depressive, tvangspregete og schizoide ledere er et eksempel på
25. _______________er en leder som er svært innadvendt og har behov for distanse til medarbeidere
26. En leder som er på vakt mot ytre fiender og alltid er klar til å angripe og forsvare seg, kalles i psykodynamisk teori for
27. I psykodynamisk teori antas det at lederstil kan ha en forankring i en persons erfaringer med trygge eller utrygge relasjoner i tidlig barndom. Dette fenomenet kalles for
28. Carl Gustav Jung kritiserte Freuds teori om betydningen av det ubevisste og mente det burde
29. Instinktive impulser og primitive følelser av allmennmenneskelig karakter har i psykodynamisk teori sin opprinnelse i det
30. ___________ er psykiske forestillinger som i det vesentlige er ubevisste, og som viser seg i symbolske uttrykk i drøm, fantasi, myter og sagn
31. I humanistisk orientert personlighetspsykologi blir teorien om det ubevisstes rolle
32. En leder får en tilbakemelding fra sine medarbeidere. Denne var helt uventet og avviker sterkt fra det selvbildet lederen har. I humanistisk personlighetsteori er dette et eksempel på
33. I humanistisk personlighetsteori fremmes tanken om at individer er
34. Den grunnleggende drivkraften hos individet er ifølge humanistisk personlighetspsykologi
35. Den mest grunnleggende betingelsen for en sunn og harmonisk personlighetsutvikling er i følge humanistisk personlighetspsykologi
36. I femfaktorteorien antas det at personligheten kan beskrives ut fra fem grunnleggende personlighetsdimensjoner. Følgende inngår IKKE blant de fem grunnfaktorene:
37. Det personlighetstrekket i femfaktorteorien som er sterkest knyttet til kvalitet i mellommenneskelig orientering, kalles for
38. Personer som er utpreget selvdisiplinerte og hardtarbeidende, skårer spesielt høyt på den dimensjonen i femfaktorteorien som kalles
39. I Cattells 16 PF-teori skilles det mellom dybdetrekk og overflatetrekk. Hvilket av de følgende er det mest utpregete eksemplet på et dybdetrekk?
40. Følgende personlighetstrekk er med i Cattells 16 PF-teori, UNNTATT:
41. Den dimensjonen som slår sterkest ut i den typiske lederprofilen på 16 PF, er
42. Hvilket av følgende trekk inngår IKKE som spesielt fremtredende hos kreative personer?
43. ____________hevder at det som skjer i situasjonen, bestemmer personens handlinger
44. Korrelasjonskoeffisienten er et uttrykk for samvariasjon mellom ulike målingsenheter som varierer fra perfekt positivt, + 1.00, til perfekt negativt, – 1.00, samsvar. I psykologisk og samfunnsvitenskapelig forskningssammenheng vil en korrelasjonskoeffisient på .20–.30 være å betrakte som
45. Forskningen som har studert effekten av situasjons- og personfaktorers betydning for jobbprestasjoner og karriereutvikling, viser at
46. Det perspektivet som hevder at jobbatferd alltid er et dynamisk samspill mellom person og situasjon, kalles for
47. De betingelsene i en organisasjons indre liv som særlig fremmer den betydningen personfaktorer har for hvordan arbeidsoppgaver blir utført, er
48. __________betyr valg av yrke som korresponderer med egen personlighet
49. Nyere forskning viser at folk ofte og i betydelig grad former jobben på sin egen personlige måte. Dette fenomenet kalles for
50. Når folk slutter i en jobb fordi de ikke får egen personlighet til å passe med jobbens innhold og utforming, kalles dette for
51. Forskning som viser at individuelle forskjeller i intelligens er stabile over tid, er
52. Den såkalte Flynn-effekten går ut på at
53. Nyere forskning viser at