Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 8

Læring
1. Kompetanse i form av intellektuell kapital i organisasjoner blir en stadig viktigere konkurranseressurs. Med intellektuell kapital menes
2. Tanken om at yrkesopplæring ikke skjer en gang for alle, men foregår gjennom hele yrkeskarrieren, kalles
3. __________er bestrebelse på å skape, forvalte og ta vare på kunnskap som organisasjonen erverver
4. I modellen som kalles ”læringsløken”, tenker vi oss at læring går fra
5. Følgende er IKKE med i modellen som i boken kalles for ”læringsløken”:
6. Den enkleste formen for læring i modellen som i boken kalles for ”læringsløken”, er
7. Hva er den mest passive formen for læring i modellen som i boken kalles for ”læringsløken”?
8. Hvilket punkt under er IKKE en del av definisjonen av læring?
9. Det betingete stimulus i klassisk betinging fungerer som
10. Hvilket uttrykk under hører ikke med i definisjonen av læring?
11. I et læringseksperiment av markedspsykologen Robert Feinberg viste det seg at et kredittkortemblem innenfor deltakernes synsfelt førte til at deltakerne var villige til å betale mer for forskjellige varer enn de som ikke ble eksponert for kredittkortemblemet. Fra disse resultatene kan vi konkludere at kredittkortemblemet fungerte som
12. Når en responsutløsende effekt av en betinget stimulus forplanter seg videre til andre liknende stimuli, kalles dette for
14. Når det ubetingete stimulus gjentatte ganger ikke ledsages av det betingete stimulus, blir den betingete responsen etter hvert borte. Dette kalles for ekstinksjon og fører til at
15. Hvilket av alternativene under er det BESTE eksemplet på operant læring?
16. ____________ er bakgrunnsfaktorer som styrer atferd i bestemte retninger
17. Hva er likheten mellom negativ forsterkning og straff?
18. En av sjefene dine opptrer ofte på en arrogant og ubehagelig måte overfor deg. Du tar mot til deg og sier fra, og dette fører til at sjefen umiddelbart endrer sin atferd til å bli positiv. Du blir lettet, og ubehaget du har opplevd, forsvinner. Dette øker sannsynligheten for at du bruker samme handlingsmåte i liknende situasjoner. Dette er et eksempel på operant læring gjennom
19. Holdepunkter for ønsket og uønsket atferd kalles i operant læringsteori for
20. Som leder er du blitt bekymret for at bruk av bedriftens datamaskiner til helt private formål har glidd ut. Du bestemmer deg for å forsøke å endre problematferden ved å fjerne betingelsene som forsterker denne atferden. Den læringsmekanismen du nå benytter deg av, kalles for
21. Straff kan virke reduserende på uønsket atferd, men er beheftet med en del viktige komplikasjoner. Følgende er ikke blant disse viktige komplikasjonene:
22. Den VIKTIGSTE forskjellen mellom kognitiv læring og operant betingingslæring er at
23. Med ”subjektiv mestringsevne” forstår man et individs målbare
24. Hva er den viktigste forskjellen mellom positivt selvbilde og høy subjektiv mestringsevne?
25. Subjektiv mestringsevne kan sies å påvirke læring på forskjellige måter. Hvilket av punktene under inngår IKKE i disse tre?
26. I teorier om praktisk erfaringslæring tenker en seg gjerne at læringen starter med
27. En læringsprosess som følger et repeterende mønster av faser og sekvenser, kalles for
28. Hva beskriver best forholdet mellom læringsevne og læringsstil?
29. Hva er den mest PRESISE beskrivelsen av forholdet mellom erfaring og læring?
30. ____________betyr mestring og bruk av ulike former for læringsstil tilpasset den aktuelle situasjonen
31. En rekke studier tyder på at den mest effektive læringsstilen preges av
32. Det fundamentale utgangspunktet for sosial-kognitiv læring er
33. De som mest sannsynlig fungerer som modeller, er
34. Læring som foregår på eget initiativ, kalles i sosial læringsteori for
35. En rekke viktige betingelser må oppfylles for at observasjonslæring skal skje på en effektiv måte. Hvilken av de følgende inngår IKKE blant disse?
36. ____________betyr at en erfaren kollega veileder mindre erfarne medarbeidere
37. Forskning viser at
38. Hva anses som første trinn i programmet for utvikling av ”superledelse”?
39. Det sentrale siktemålet med ”superledelse” er å
40. Hvilken teoriretning ligger til grunn for lederutviklingsprogrammet som kalles for ”superledelse”?
41. I lederutviklingsprogrammet som kalles for ”superledelse”, inngår en rekke atferdsstrategier. Hvilken av de følgende inngår IKKE i programmet slik det beskrives?
42. Et av følgende elementer er viktig og inngår eksplisitt blant kognitive strategier i lederutviklingsprogrammet som kalles for ”superledelse”. Hvilket?
43. De fire strategiene som er nevnt under, inngår i lederutviklingsprogrammet som kalles for ”superledelse”. Av disse er tre atferdsstrategier. En er kognitiv strategi. Hvilket av de fire alternativene er den kognitive strategien?
44. Med organisasjonslæring mener vi
45. Ifølge Argyris’ og Schøns teori om organisasjonslæring vil det å stille spørsmål ved grunnpremissene ved jobben være et eksempel på
46. Dersom man begynner å tenke på sin argeste konkurrent som en mulig alliansepartner, er dette et eksempel på
47. ___________ refererer til organisasjonspraksis som domineres av dobbelkretslæring
48. Følgende element er IKKE et element i modell 1
49. Modellen om den adaptive læringssyklusen er knyttet til begrepet om organisasjonen som
50. __________ er effekter som skyldes måten en gruppe er organisert på, utover summen av enkeltindividenes bidrag
51. Hvilket av de følgende karakteristika inngår ikke blant de som Senge nevner i sin modell for lærende organisasjoner?
52. James March har utviklet en teori om organisasjonslæring basert på to typer læring som kalles for ”utnyttingslæring” og ”utforskningslæring”. Utforskningslæring kommer nærmest det som kalles for
53. Når mislykket utforskningslæring fører til ytterligere satsing på utforskningslæring, kalles dette for
54. Når utnyttingslæring fører til tidlig suksess, som i neste omgang hindrer nødvendig omstilling, kalles dette gjerne for
55. Sveitsiske klokkeprodusenter hadde i sine velmaktsdager ca. 80 % av verdensmarkedet, men klarte ikke følge opp utviklingen til digitalur. Dette kalles for
56. Hva er den VIKTIGSTE årsaken til at det er så betydningsfullt for organisasjonen å ta vare på såkalt taus kunnskap?
57. Et ideologisk hovedankepunkt som har vært rettet mot de nye begrepene om organisasjonslæring og kunnskapsledelse, er at
Parameter 'options' must be an array reference.