Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 9

Jobbholdninger og psykososialt arbeidsmiljø
1. Begrepet ”holdning” befinner seg i skjæringspunktet mellom
2. Den viktigste forskjellen mellom begrepene ”holdning” og ”verdi” er at verdiene våre er
3. En sammenlikning mellom holdninger og personlighetstrekk viser først og fremst at
4. En holdning er en ___________som bare får mening og relevans i relasjon til objekter, situasjoner og mennesker i omgivelsene våre
5. ___________er en samlebetegnelse for de fenomener våre psykologiske evalueringer er rettet mot
6. _________refererer til saksinnholdet i en holdning
7. Følgende element inngår IKKE i de tre grunnleggende komponentene i holdninger:
8. Følgende komponent er rettet mot handlingsobjektet:
9. Med fordommer menes
10. Med ”jobbholdning” menes
11. Hva menes med jobbtilfredshet?
12. De viktigste årsaker til jobbtilfredshet er
13. Ut fra Herzbergs teori skaper motivasjonsfaktorer
14. Herzbergs tofaktorteori om jobbtilfredshet hører inn under den type teori som kalles for
15. Hvilket av følgende elementer er IKKE en hygienefaktor?
16. Hvilket av følgende elementer er IKKE en motivasjonsfaktor?
17. Når forhold som anerkjennelse, læring og vekst, involvering og ansvar mangler, vil dette ifølge Herzbergs teori føre til at de ansatte blir
18. Ifølge Herzbergs teori fører god lønn, behagelig fysisk miljø, status og sikkerhet til at medarbeiderne føler seg
19. Ifølge Herzbergs teori vil negativ jobbtilfredshet først og fremst fremkomme som et resultat av at
20. Den teorien som setter søkelyset på hvordan hver enkelt jobbkomponent er med på å bestemme en persons helhetlige jobbtilfredshet, kalles
21. Indre jobbverdier inkluderer alle følgende eksempler UNNTATT
22. ____________betrakter jobbtilfredshet ut fra de mange aspektene ved jobben
23. Følgende inngår IKKE som et element i fasett-teori om jobbtilfredshet
24. Det praktisk verdifulle ved fasett-teorien om jobbtilfredshet er at den bidrar til
25. ____________handler om jobbtilfredshet som funksjon av samspill mellom individ og arbeidsmiljø
26. I prosessteori betraktes jobbutilfredshet som
27. Hva er grunntesen i Lockes verdidiskrepansteori om jobbtilfredshet?
28. Ifølge Lockes verdidiskrepansteori blir ønsker og verdier som er relevant for jobbtilfredshet, vurdert langs to dimensjoner. Den ene går på personens vurdering av hvor personlig viktig og verdifullt et ønske og en verdi er. Den andre dimensjonen gjelder
30. En person får høre at nyansatte med universitetsutdanning får bedre begynnerlønn enn hva denne personen har opparbeidet over 10 år. Nærmest over natten endres vedkommendes vurdering av egen jobbtilfredshet fra sterkt positiv til sterkt negativ. Hvilken av de ulike teoriene er mest opptatt av slike sammenlikningsfaktorer?
31. Det har vært gjennomført et meget stort antall studier over sammenhengen mellom jobbtilfredshet og jobbproduktivitet. I en oppsummering av det meste av denne forskningen, hvor det totalt inngår over 50 000 deltakere, finner Judge et al. at sammenhengen ligger på ca. .30 uttrykt som korrelasjonsverdi. Hvordan kan vi best karakterisere en slik sammenheng?
32. Forpliktende organisasjonsengasjement er personens holdning til
33. Hvilken av de følgende fremgangsmåtene vil være MINST egnet hvis leder vil påvirke medarbeidernes forpliktende organisasjonsengasjement?
34. Vi kan skille mellom tre former for forpliktende organisasjonsengasjement. Hvilket av de følgende inngår IKKE blant disse?
35. Når organisasjonsengasjement er basert på medarbeiderens tro på organisasjonens mål og verdier, kalles det for
36. Når en person er svært opptatt av hva andre vil si hvis en slutter, kalles det for
37. Når behovet for trygghet og stabilitet dominerer i en medarbeiders organisasjonsengasjement, er dette hovedsakelig et uttrykk for
38. Ledelsen har stor innvirkning på medarbeidernes utvikling av positiv identifikasjon med bedriftens målsettinger og oppgaver. Salancik har her identifisert fire grunnleggende påvirkningsfaktorer. Hvilken av de følgende er IKKE på denne listen?
39. ____________ goder er goder som ikke kan tilbakekalles
40. Når arbeidsgiver tilbyr en pensjonsavtale som del av arbeidskontrakten, er dette å betrakte som eksempel på
41. __________ er det perspektivet som vektlegger positive, oppbyggende faktorer som del av arbeidsmiljøet
42. Hva er den vanligste definisjonen av termen ”stress” i arbeidspsykologisk forskning?
43. Hva er det BESTE eksemplet på negativt stress?
44. Hvilke positive konsekvenser kan stress ha?
45. ______________er en teori hvor stress betraktes som resultat av samhandlinger mellom individ og miljø
47. I ____________ kan stress forstås som resultat av et forløp hvor de kritiske elementer virker gjensidig inn på hverandre
48. ”Stressorer” kan best forstås som
49. Utbrenthet er først og fremst en tilstand hvor man
50. Den mest sentrale komponenten i utbrenthet synes å være
51. Cooper fremhever fem faktorer i arbeidsmiljøet som særlig betydningsfulle for utviklingen av stress. Hvilken av de følgende er IKKE blant de faktorene Cooper nevner i sin modell?
52. Noen individer er mer disponert for stress enn andre. Disse kalles gjerne for
53. I helsesammenheng viser forskning at når folk har ”sosial” støtte,
54. Hva menes med ”buffereffekter” i stressteori?
55. ____________betyr god evne til å mestre stress
56. En organisasjon ønsker å legge opp til et lavere stressnivå blant sine ansatte. Organisasjonspsykologisk forskning viser at man da i alminnelighet gjør best i å
57. En ”intrapersonlig konflikt” er en uoverensstemmelse mellom
58. Erkjent konflikt betyr at
59. Når intensjonene i en konfliktsammenheng ”oversettes” til atferd, som vil utløse reaksjoner hos motparten, og prosessen går videre, kalles dette for
60. _______________ er en konflikttilstand som virker positivt mobiliserende
61. En vanlig modell for konflikter beskrives ofte i form av fem stadier som utfolder seg i følgende rekkefølge:
62. I konflikthåndtering peker fagfolk, som hovedregel, på at det er viktig å
63. Når vi snakker om antisosial atferd, mener vi gjerne
64. Når en person er mobbet, betyr dette at personen har blitt utsatt for plagsomme, negative handlinger
65. Hvilket av de følgende er IKKE et eksempel på direkte mobbing?
66. Hvilket av de følgende er IKKE et eksempel på indirekte mobbing?
67. Flere studier viser at de fleste av dem som rammes av mobbing,
68. Hvilket av de følgende alternativene er den beste definisjonen på en varsler?
69. De psykologiske jobbkravene i arbeidsmiljøloven kan sies å være skrevet ut fra et
70. Retningen som kalles for positiv psykologi, fremhever betydningen av