Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 7

Beslutninger
1. Nobelprisvinneren Herbert Simon karakteriserer beslutningstaking som
2. Med en beslutning mener vi mer presist
3. Beslutninger som er basert på ulike alternativer som står i et motsetningsforhold til hverandre, kalles for
4. Hvilken av de følgende dimensjonene er den mest grunnleggende ved beslutninger i organisasjonslivet?
5. Hvilken faggruppe er IKKE blant de mest sentrale på området beslutninger?
6. 6 . ___________betyr en kalkulert forventning om et valgalternativs subjektive verdi *a. forventet nytte
7. Når man er opptatt av hvordan man bør ta beslutninger, handler dette om
8. Klassisk beslutningsteori handler grunnleggende om
9. Klassisk beslutningsteori kan karakteriseres som en
10. Hovedantakelsen i klassisk beslutningsteori kan sies å være antakelsen om at
11. _____________er en selvinnlysende sannhet som ikke behøver å bevises verken logisk eller empirisk
12. Hvilket prinsipp benyttes i økonomisk beslutningsteori for å kunne velge det beste handlingsalternativet?
13. Hvilken av de følgende prosedyrene inngår IKKE i rasjonell beslutningsanalyse?
14. ____________er en modell for hvordan man faktisk tar beslutninger
15. Hva er den viktigste svakheten ved klassisk beslutningsteori?
16. Begrepet ”begrenset rasjonalitet” er hentet fra teori som best kan beskrives som
17. Uttrykket “begrenset rasjonalitet” refererer til
18. Det kriteriet som kalles for satisfiering i beslutningstaking, går ut på at vi som oftest velger det
20. Hva er hovedgrunnlaget for bruk av heuristikk i beslutningsprosesser?
21. Reglene som hjelper folk å forenkle beslutningsprosessen, kalles
22. Leder og medarbeidere er uenige om en beslutning fordi de tolker problemet på forskjellig måte. Hva kalles denne tolkningsprosessen for i deskriptiv beslutningsteori?
23. _____________ er et prinsipp som foreskriver at variasjoner i manifestasjoner av det samme problem ikke skal ha innvirkning på endelig beslutningsutfall
24. Når problemet formuleres i form av positiv gevinst, er man generelt
25. Når problemet formuleres i form av mulig tap, er man generelt
26. Det mest sentrale begrepet i prospektteori er
27. s. 173
Parameter 'options' must be an array reference.
28. I prospektteori erstattes begrepet ”nytte” med begrepet
29. Begrepet ”nytte” blir i økonomisk teori definert i form av netto uttelling, mens begrepet ”verdi” i prospektteori handler om gevinst og tap som
30. I prospektteori er verdifunksjonen for tap brattere enn for gevinst. Dette medfører at
31. En tendens til å kaste gode penger etter dårlige penger blir i moderne psykologisk beslutningsteori betraktet som et resultat av
32. Forskning i aksjemarkedet viser at folk har en tendens til å holde på tapere og selge vinnere. Dette fenomenet
33. Atferdsøkonomisk forskning viser at
34. Hva kan forklare at man holder på tapere og selger vinnere?
35. Når folk gjør komplekse vurderinger om risiko og sannsynlighet, benytter de seg oftest av sterkt forenklede bedømmingsoperasjoner. Hvilken av de følgende metoder inngår IKKE blant hovedstrategiene som er aktuelle her?
36. Familiaritet handler om hvor kjent et fenomen er. Det er et viktig element i den bedømmingsstrategien som kalles for
37. I et jobbintervju gjorde man en grov vurderingsfeil ved at man feilaktig klassifiserte jobberfaringer basert på personlighetsbeskrivelser av individene. Hvilken type bedømmingsstrategi sorterer denne feilkilden under?
39. Hva er IKKE et eksempel på fordreininger i menneskelig bedømming ifølge Tverskys og Kahnemans teori?
40. Hva kan tenkes å være en svakhet ved Tverskys og Kahnemans teori om heuristikk og bedømmingsstrategier?
41. Tyske beslutningsforskere anført av psykologen Gerd Gigerenzer har utviklet en ny teori som konkurrerer skarpt med Tverskys og Kahnemans heuristikkteori. I denne nye teorien betraktes forenklede bedømmingsstrategier som gode, og feilkildene dempes betydelig ned. Hva er den viktigste forskjell i antakelser i denne nye teorien?
43. ______________ er en teori om at beslutninger foregår i naturlige kontekster som ofte er rike på holdepunkter som er relevante for beslutningsvalg
44. I hvilken teori er korrespondanse det grunnleggende kriteriet for gode beslutninger?
45. _____________er en metode hvor det første blant prioriterte alternativer velges
46. ____________er en metode hvor første alternativ som diskriminerer på et kriterium, velges
47. I en rekrutteringssituasjon setter vi gjerne opp kriterier som utdannelse, praktisk erfaring, personlige egenskaper osv. Så vurderer vi alle kandidatene i systematisk rekkefølge. Dersom søkerne ikke skiller seg på kriterium 1, går vi videre til kriterium 2. Får vi klaff der, stopper vi og velger den kandidaten som diskriminerer godt ifølge alternativene. Hvis ikke går vi videre til neste kriterium, og så videre, inntil vi finner første kandidat som skiller seg ut på det som nå er det øverste kriteriet på resten av listen. Dette er et eksempel på
48. Forskning som sammenlikner verdien av komplekse økonomiske rasjonalitetsmetoder og enkle heuristikkmetoder, viser ofte at