Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 13

Innflytelse, påvirkning og makt
1. Hva går sosial bytteteori ut på?
2. Utgangspunktet for prinsipal agentteori er en konfliktsituasjon. Utgangspunktet for sosial bytteteori er
3. Prinsipal agentteori handler om samordning av interesser i situasjoner mellom en oppdragsgiver (prinsipal) og en oppdragstaker (agent) som begge styres av
4. Prinsipal agentteori handler om samordning av interesser i situasjoner mellom en oppdragsgiver (prinsipal) og en oppdragstaker (agent) hvor begge har
5. Teorier av prinsipal agent-typen favoriserer gjerne
6. Sosial bytteteori anvendt på organisasjoner favoriserer
7. Ideologisk orientert samfunnsvitenskapelig administrasjonsteori favoriserer gjerne
8. Når vi snakker om sosial innflytelse, kan dette BEST forstås som forsøk på å
9. I innflytelsesmatrisen ordnes innflytelsesatferd etter to dimensjoner. Den ene dimensjonen kalles for påvirkningssubjekt. Den andre dimensjonen kalles for
10. Når påvirkningssubjekt er gruppe og påvirkningsobjekt er individ, resulterer innflytelsesatferd gjerne i
11. Når påvirkningsobjekt er gruppe og påvirkningssubjekt er individ, består innflytelsesatferd først og fremst i
12. Når påvirkningssubjekt er organisasjon og påvirkningsobjekt er gruppe, består innflytelsesatferd gjerne i
13. I modellen om nivåer av innflytelse inngår det to hoveddimensjoner. Den ene dimensjonen er grad av bearbeiding. Her skilles det mellom innflytelse, påvirkning og makt. Den andre dimensjonen er
14. Bruk av makt som strategi til å vinne innflytelse fører gjerne til
15. Den svakeste formen for innflytelse resulterer først og fremst i
16. ___________ betyr oppførsel preget av å samstemme det en selv gjør, med det vanlige og hevdvunne
17. I Asch sitt konformitetseksperiment skal deltakerne vurdere noen linjer som varierer tydelig i størrelse. Påtrykk fra gruppen fører til at noen av deltakerne gir feil vurderinger, og for eksempel hevder at to linjer med klart forskjellig størrelse er like store. I disse eksperimentene finner en at rundt _________ prosent av deltakerne gir etter for gruppepresset
18. I Asch sitt konformitetseksperiment skal deltakerne vurdere noen linjer som varierer tydelig i størrelse. Påtrykk fra gruppen fører til at noen av deltakerne gir feil vurderinger, og for eksempel hevder at to linjer med klart forskjellig størrelse er like store. I disse eksperimentene finner en at rundt _________ prosent av deltakerne klarer å stå imot gruppepresset
19. En viktig faktor som bestemmer om gruppepresset virker dramatisk sterkt, er at gruppen
20. Når det gjelder størrelse på gruppe i forbindelse med effekt av gruppepress, viser sosialpsykologisk forskning at
21. Milgrams studier av autoritet og lydighet var foranlediget av
22. I Milgrams eksperimenter ble det administrert elektriske sjokk når ”eleven”
23. I Milgrams eksperimenter viste det seg at _______ prosent av dem som ble satt til å administrere elektrisk sjokk, fulgte opp helt til yttergrensen, som var angitt til 450 volt.
24. Hvem var den egentlige forsøkspersonen i Milgrams eksperimenter om autoritet og lydighet?
25. I Milgrams eksperimenter viste det seg at når ”strømstyrken” ble svært høy, ca. 300 volt,
26. _____________ refererer til en dyptgripende, og ofte ubevisst, følelse av forpliktelse til å gi noe tilbake når man får noe
27. Hvis du har forpliktet deg til å holde en frist for leveranse av en sluttrapport om et prosjekt, øker sannsynligheten for at du holder fristen. Dette fenomenet betegnes i sosial innflytelsesteori for
28. Vi sier ofte at ”har du sagt A, må du si B”. Dette ordtaket kan betraktes som et eksempel på
29. En måte å oppnå innflytelse på er å påpeke felles interesser, felles bakgrunn osv. Denne strategien kalles i sosial innflytelsesteori for
30. En leder kan vinne innflytelse ved å legge stort press på en minoritet som er imot en avgjørelse, ved å hamre inn poenget om at flertallet er mot dem. Denne måten å skaffe seg innflytelse på kalles i sosial innflytelsesteori for
31. I Alf Prøysens fabel om den skinndaude mann våkner personen i kisten plutselig til live, men blir bedt om å legge seg ned i kisten igjen fordi ”doktor´n hæin skjønne det bære enn du”. Dette kan betraktes som et ekstremt eksempel på den sosial innflytelsesfaktoren som kalles for
32. Når vi vrir på ordtaket og sier at ”høyt henger de, og søte er de”, kan dette ses som et eksempel på den mekanismen som i sosial innflytelsesteori kalles for
33. I begrepet organisasjonspolitikk inngår følgende element:
34. Ifølge Pfeffer er politikk mobiliserte krefter. I dette bildet er makt krefter i
35. Forskning viser at organisasjonstype er en viktig faktor når det gjelder omfanget av organisasjonspolitikk. En annen vesentlig faktor er
36. Følgende type makt er ifølge French og Raven mest utpreget knyttet til personen:
37. Følgende type makt er ifølge French og Raven mest utpreget knyttet til stillingen
38. ___________ betyr makt knyttet til ens evne til å virke overbevisende
39. Når en plagsom motstander trekkes ”inn i varmen”, er dette et eksempel på en maktstrategi som kalles for
40. Hva kalles det når ulike parter går sammen i en allianse for felles sak?
41. __________ betyr å nøytralisere opposisjonen gjennom inklusjon
42. Når kooptering brukes som maktstrategi, er det et eksempel på
43. ___________ er bruk av organisatoriske metoder for å oppnå makt
44. Når man appellerer til verdier, forhåpninger eller behovstilfredsstillelse blant medarbeidere for å vinne innflytelse, kan dette BEST ses som et eksempel på den type innflytelsesstrategi som kalles for
45. Det å forsøke å vinne innflytelse gjennom å vise til at man har myndighet til å be om det man vil ha, kalles for
46. En person som øver innflytelse gjennom andre med henvisning til at andre er med eller enig, bruker taktikken som kalles for
47. Bruk av trusler som systematisk strategi for å vinne innflytelse kalles for
48. Forskning viser at den formen for innflytelsesstrategi som gir mest stabile resultater, best oppnås gjennom
49. Forskning viser at den formen for innflytelsesstrategi som gir minst stabile resultater, ofte er et resultat av
50. Det finnes lite forskning om konsekvenser av organisasjonspolitikk. Men i en undersøkelse av E. Vigodia og A. Cohen viste det seg at større bruk av organisasjonspolitikk på et tidligere tidspunkt