Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 4

Motivasjon
1. Innenfor motivasjonsteori er
2. Den beste norske oversettelsen av termen ”motivasjon” er
3. ______ inngår IKKE blant hovedkriteriene for motivasjon
4. Det viktigste kjennetegnet for motivasjon er
5. Når en leder som vil motivere sine medarbeidere, er opptatt av valg mellom alternativer, dreier dette seg om aspektet som har å gjøre med
6. En leder er opptatt av å overtale sine medarbeidere til å jobbe overtid for at de skal få gjort et arbeid innen en tidsfrist. Da er hun engasjert i det aspektet ved motivasjon som har å gjøre med
7. En leder som forsøker å motivere sine medarbeidere, er opptatt av hvilke hensikter og mål som først og fremst styrer medarbeidernes atferd. Lederen dveler da ved det aspektet ved motivasjon som har å gjøre med
8. Når to individer med samme kompetanse, samme lønn og samme jobb yter høyst forskjellig i jobben, kan dette beskrives først og fremst som forskjeller i
9. _______inngår IKKE blant de fire hovedteoriene om motivasjon
10. I moderne organisasjonspsykologi skiller man gjerne mellom følgende fire typer motivasjonsteorier:
11. Motivasjon handler først og fremst om
12. Hvilke motivasjonsteorier er særlig opptatt av forventninger om måloppnåelse?
13. Når en leder vil anvende behovsteori for å motivere sine medarbeidere, er det viktig å ha klart for seg at
14. I Maslows behovshierarki anses følgende som det mest grunnleggende behovet:
15. Ifølge Maslows opprinnelige behovspyramide er medarbeidere først opptatt av sosiale behov etter at de har fått oppfylt (sine)
16. En bedrift arrangerer årlige juletrefester for de ansattes familier, sponser bedriftskoret og har årlig utflukt for alle ansatte. Denne organisasjonen ønsker med dette PRIMÆRT å oppfylle de ansattes
17. I Maslows motivasjonsteori antas det at
18. I Maslows motivasjonsteori antas det at
19. En svakhet ved Maslows motivasjonsteori er at noen
20. I Alderfers teori er følgende tre klasser
21. Forskning viser at Alderfers revisjon av Maslows teori
22. Det sentrale premiss i kognitiv teori om motivasjon kan best beskrives som at
23. ________handler om individets tanker om hvorvidt innsats vil gi resultater
24. I kognitiv forventningsteori om motivasjon handler valensvurderinger om
25. I kognitiv forventningsteori om motivasjon handler instrumentelle overveielser om
26. I forventningsteori gjør individer vurderinger av hvorvidt arbeidet vil føre til belønning eller ei. Disse vurderingene kalles
27. De tre grunnelementene i kognitiv forventningsteori om motivasjon er
28. I kognitiv forventningsteori om motivasjon er følgende to sett av betingelser viktige for at motivasjon skal gå videre til faktisk ytelse:
29. Når man i kognitiv forventningsteori om motivasjon snakker om hva individet tror er forventet av en i jobben, handler det om
30. __________ er betegnelse for simulerende tiltak som er egnet til å fremme ønsket atferd
31. I en analyse av 47 studier omkring effekten av økonomiske insentiver på jobbprestasjoner kom Jenkins et al. frem til følgende konklusjon:
32. ___________er en teori som fremhever målets motivasjonskraft
33. I målsettingsteori understrekes det at
34. Målsettingsteori har påvist at det å sette mål for oppgaver eller arbeid virker best når målene er
35. ___________betegner individets interesse i og engasjement for å nå målet
36. For å få målet til å virke motivasjonsfremmende er det viktig å sikre seg at
37. Med ”subjektiv mestringsevne” forstår man et individs målbare
38. Personer med høy subjektiv mestringsevne kjennetegnes spesielt ved at de reagerer positivt og offensivt på
39. I de fleste målstyringsmodeller (MBO) inngår de tre grunnleggende trinnene i følgende rekkefølge:
40. I kognitiv evalueringsteori om motivasjon legges det grunnleggende vekt på
41. Ifølge kognitiv evalueringsteori
42. Ifølge kognitiv evalueringsteori kan det å legge stor vekt på ytre belønning ha en negativ effekt ved at den
43. I kognitiv evalueringsteori betyr indre motivasjon at
44. Ifølge kognitiv evalueringsteori er indre motivasjon
45. Motiverende glede ved å føle at en mestrer oppgaven kan best forstås som
46. Opplevelsen av å være ytre kontrollert av prestasjonsbasert lønn er
47. Når arbeidet er rutinepreget og kjedelig, er
48. I likeverdsteori er det mest sentrale
49. Mangel på likeverd i innsats og utkomme i forhold til dem man sammenlikner seg med, betegnes i likeverdighetsteori som
50. Sosiale motivasjonsteorier er teorier som vektlegger
51. Ifølge likeverdsteori er det
52. Når vi sammenlikner vår nåværende jobbsituasjon med erfaringer fra en annen arbeidsplass, kalles sammenlikningen for
53. Andre-intern sammenlikning betyr at vi
54. Selv-intern sammenlikning betyr at vi
55. I likeverdsteori er det spesifisert ulike fremgangsmåter for å rette opp en ubalanse. Hvilken fremgangsmåte er IKKE blant disse?
56. ___________betyr opplevelse av rettferdighet og urettferdighet i metodene som benyttes for å fordele goder blant medarbeiderne
57. Hvilken blant de følgende er den beste metoden til å oppnå prosedyrerettferdighet?
58. ______________er egenskaper ved jobben som fremmer jobbtilfredshet når de er til stede
59. Hvilken av de følgende er en utpreget hygienefaktor?
60. For BEST å oppnå jobb-berikelse kan en arbeidsgiver
61. Jobbkarakteristika-modeller
62. __________betyr kontroll over og ansvar for egen arbeidssituasjon
63. Hva mener vi med jobbens motivasjonspotensial?
64. Det er nødvendig å ta hensyn til individuelle forskjeller når vi vurderer en jobbs motivasjonspotensial. Hvilken dimensjon av de følgende inngår IKKE blant de som beskrives i jobbkarakteristika-modellen?
65. Summen av den meget omfattende forskningen som er blitt gjort for å teste holdbarheten av jobbkarakteristika-modellen for motivasjon, viser at teorien forklarer