Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 6

Persepsjon
1. Med persepsjon forstår vi en kognitiv prosess
2. Det hersker stor enighet om at vår persepsjon
3. Hvilken påstand av følgende er den riktigste?
4. __________betyr samspill mellom menneske og maskin
5. Følgende element inngår IKKE i Neissers teori om persepsjon
6. Innenfor persepsjon er ”skjema” et sentralt begrep, som betyr
7. Hvilken av de følgende faktorer som påvirker persepsjon, har mest med erfaring å gjøre?
8. ____________refererer til individet som utfører persepsjonsaktiviteten
9. ___________refererer til det målet vår persepsjon er rettet mot
10. Stereotype oppfatninger om at ledelse er mer naturlig for menn enn for kvinner, er et eksempel på
11. I studier av motivasjonens rolle for persepsjon er det viktig at stimuli som vises for forsøksdeltakerne, er
12. Når en leder som har fått et agg til en medarbeider, opplever medarbeiderens atferd på en fordreid måte, er dette et eksempel på
13. Forskning viser at det er lettere å overtale personer som er i godt humør. Dette er et eksempel på
14. Kontekstens betydningsfulle innvirkning på vår persepsjon illustrerer prinsippet om at vår persepsjon er
15. ______________betyr at noen stimuli ligger utenfor registreringsområdet for våre sanseoppfatninger
16. Tendensen til at våre sanser ikke registrerer alle stimuli fra våre omgivelser, kalles
17. Med uttrykket ”subliminal persepsjon” menes ubevisst persepsjon under nedre grense for det individer er i stand til å oppfatte bevisst. Dette fenomenet
18. __________handler om grensene for den svakeste og sterkeste stimulering som kan oppfattes
19. Hunders evne til å oppfatte lydfrekvenser som ligger langt over vår, er et eksempel på
20. Subliminal persepsjon handler om ubevisst persepsjon. Forskning viser at
21. Variasjon i fysisk stimulering som ikke fører til korresponderende variasjon i subjektiv opplevelse, kalles for
22. ”Cocktailparty-fenomenet” går ut på at selv i situasjoner hvor vi utsettes for en stor mengde sansestimulering, vil vi fange opp informasjon av personlig karakter, for eksempel navnet vårt. Dette er et eksempel på
23. ____________handler om tilsynelatende opplevelse av bevegelse mellom to alternerende lysglimt
24. Den kanskje mest grunnleggende formen for perseptuell organisering er
26. Sosial identitetsteori forsøker å forklare
27. _____________handler om vår subjektive oppfatning av personers egenskaper
28. Dersom man først får en positiv oppfatning av noen, har det en tendens til å påvirke senere inntrykk av vedkommende. Denne tendensen kalles
29. Fordreininger av vår oppfatning av andre i negativ retning kalles for
31. En overbevisning om at alle medlemmer av en spesiell gruppe deler felles trekk eller oppførsel, kalles
32. Mennesker benytter stereotypier fordi de
34. Sosialpsykologisk forskning rapportert av Devine tyder på at
36. Førsteinntrykk av en person har en relativt sterkere effekt enn senere inntrykk fordi
37. Tendensen til at man rekrutterer folk som er lik en selv, for eksempel når det gjelder utdanning, kjønn, eller bakgrunn, kalles
38. ____________er en tendens til å la vurderinger påvirkes av et relativt tilfeldig referansepunkt
39. Vi har en tendens til å gjøre mer ekstreme vurderinger av folk som avviker fra flertallet, enn hva de faktiske forholdene tilsier. Det kalles i persepsjonspsykologi for
40. Når en enslig kvinne i bedriftsstyret blir oppfattet svært annerledes for samme meninger som mange av mennene i bedriftsstyret også gir uttrykk for, kaller vi dette for
41. __________betyr tilskrivning av årsaker til atferd
42. Dersom en ny medarbeider kommer for sent første dagen på jobben, er sjansen stor for at man slutter seg til at dette er en lite punktlig person. I attribusjonsteori vil en kalle dette for en
43. Attribusjoner inndeles i de to hovedkategoriene
44. Følgende egenskap inngår IKKE blant de hovedkarakteristika ved en person som benyttes som årsaksforklaringer i attribusjonsteori:
45. I Kelleys attribusjonsteori er et grunnleggende prinsipp at vi forklarer årsaker til atferd med henvisning til faktorer som er til stede når atferden forekommer, og som er fraværende når atferden ikke forekommer. Dette grunnprinsippet kalles for
46. En leder skal gjøre en prestasjonsvurdering av Marianne, som er ny i jobben. I attribusjonsteori vil man her beskrive
47. Det er første dag på jobben for Petter, og lederen hans setter ham til å ta seg av utsendelse av dagens post. Den skal sendes til hovedkontoret i Oslo. I beskrivelsen av årsaksforholdene i denne begivenheten er ifølge attribusjonsteori målobjektet her å forstå som
48. Du ser en medarbeider løpe fra en hund som har kommet seg inn i lunsjrommet. Du har ikke sett denne medarbeideren løpe fra andre hunder tidligere. Du har aldri sett noen andre medarbeidere som har løpt bort fra denne hunden. Hvilket prinsipp fra Kellys attribusjonsteori forklarer BEST denne hendelsen?
50. Når både konsistens, konsensus og særpreg er høy, vil type attribusjon gå til
51. _____________er vurderinger om hva andre ville gjort i samme situasjon
52. Med ”falsk konsensus-effekt” menes en generell tendens til
53. Når vi attribuerer andres atferd mer til indre enn til ytre faktorer, er det et resultat av
54. Feilattribuering er et velkjent fenomen i mange konflikter og betyr at man
55. ”Selvfavoriserende attribusjon” er en systematisk tendens til å tolke atferd på mest mulig positiv måte. Tendensen er observerbar
56. En systematisk tendens til å se andres negative atferd som uttrykk for indre forhold og ens egen negative atferd som et resultat av ytre atferd kalles i attribusjonsteori for