Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 10

Grupper og team
1. En sosial gruppe kan BEST defineres som en sosial enhet hvor
2. Størrelsen på det man i organisasjonspsykologi kaller en ”sosial gruppe”, ligger mellom
3. En dyade er en sosial enhet som
4. Hvilket av følgende alternativer er IKKE et eksempel på en gruppe?
5. Normer handler om regler for sosial atferd. De inndeles gjerne i følgende to kategorier:
6. En av gruppens viktigste funksjoner er å hjelpe oss til å gjøre sosiale sammenlikninger. Den viktigste funksjonen som oppfylles gjennom dette, er å
7. En av gruppens viktigste funksjoner er å være kilde til ros og anerkjennelse. Den viktigste psykologiske funksjonen som oppfylles gjennom dette, er å
8. Med en primærgruppe forstår vi
9. Sammenliknet med en sekundærgruppe er en primærgruppe vanligvis
10. Medlemskap i ____________ er ofte grunnfestet i en felles anerkjennelse av visse verdier, interesser og mål
11. Hvilke av følgende grupper er IKKE et eksempel på en primærgruppe?
12. ____________ er den mest generelle betegnelsen på upersonlige, saksorienterte grupper
13. Uformelle grupper
14. Normene i uformelle grupper er gjerne
15. Hvilken metode benyttes til å måle relasjoner mellom gruppemedlemmer?
16. Sammenliknet med formelle grupper er uformelle grupper
17. ____________ er basert på ulike stillings-/statusnivå
18. Hvilke av de følgende er eksempel på grupper som består av personer fra samme stillingsnivåer?
19. __________ er offisielle grupper med utpekte medlemmer
20. Hvilken av de følgende er IKKE et eksempel på en planlagt gruppe?
21. Det mest typiske eksemplet på en fremvoksende gruppe er
22. Hvilken av de følgende typer grupper er mest utpreget oppgaveorienterte?
23. Grupper som man aspirerer til å bli medlem av, kalles for
24. Det mest vesentlige elementet som skiller begrepet ”team” fra begrepet ”lag”, er at
25. Hva er den mest presise definisjonen på ”team”?
26. Følgende karakteristikk gjelder IKKE spesielt for team:
27. I forhold til arbeidsgrupper har team
28. I motsetning til arbeidsgrupper måles effektivitet i team
29. I motsetning til arbeidsgrupper har team
30. Det som teller mest i arbeidsgrupper i forhold til i team, er
31. Hva er det VIKTIGSTE punktet som skiller team fra grupper i alminnelighet?
32. Hvilket slagord er mest egnet for et typisk team?
33. ____________ er en samspillseffekt som er mer enn summen av individenes ytelser
34. Utviklingen av team går ifølge Katzenbach og Smith gjennom følgende trinn i denne rekkefølgen:
35. Hvilken gruppe av de følgende er den svakeste med hensyn til ytelse og effektivitet?
36. ____________ betyr ulike funksjonsoppgaver i teamet
37. Hvilken oppgave er MEST viktig i oppgavespesialistens lederrolle i gruppen?
38. Hvilken av følgende oppgaver er MINST viktig i oppgavespesialistens lederrolle i gruppen?
39. Hvilken av følgende oppgaver er MEST viktig i den sosioemosjonelle lederrollen i gruppen?
40. Hvilken av følgende oppgaver er MINST viktig i den sosioemosjonelle lederrollen i gruppen?
41. Den ene av de to dimensjonene i modellen om teamroller som skiller mellom oppgavespesialisten og den sosioemosjonelle rollen, handler om oppgaveatferd. Den andre dimensjonen handler om
42. ____________ betyr team med kollektiv styring og stor frihet og ansvarlighet for det enkelte medlem
43. Forskningen på effektiviteten i selvstyrte team kan ifølge Hjertø best uttrykkes slik:
44. _____________ er aktørene som samspiller nært og ofte med rolleinnehaveren
45. Med ”rolleepisode” mener vi
46. _________ refererer til skillet mellom innhold og funksjon i ulike roller
47. Rolleproblemer deles vanligvis inn i tre kategorier. Hvilken av de følgende er IKKE med i denne tredelingen?
48. Når en leder sender to motstridende budskap til en medarbeider, er dette et eksempel på
49. Når man utsettes for motstridende budskap fra ulike sider, for eksempel fra over- og underordnede, kalles dette for
50. Når krav og forventninger til en persons rolle overstiger personens evne til å utfylle rollen, kalles dette for
51. Det viktigste grunnlaget for skillet mellom begrepene ”norm” og ”rolle” er at
52. Normer har en rekke viktige funksjoner. Hvilken av følgende inngår IKKE blant disse hovedfunksjonene?
53. Det som kalles brytningsfasen i gruppens utvikling, er gjerne den VIKTIGSTE ingrediensen i gruppers utvikling, og betyr at
54. Når gruppen begynner å utvikle felles holdninger og verdier, går den inn i
55. Sterkt samhold i gruppen
56. Når lederen og medarbeiderne i gruppen har et spesielt godt samvirke og virker gjensidig stimulerende på hverandre, er dette et eksempel på
57. ____________ betyr at tilstedeværelse av andre virker inn på et individs aktivitet
58. Hvilket av følgende alternativer er det MINST vesentlige for å unngå sosial loffing?
59. Etter å ha diskutert en sak i en gruppe finner en ofte at individenes oppfatninger har blitt mer ekstreme som følge av diskusjonen i gruppen. Dette kalles i sosialpsykologisk teori for
60. Hovedkjernen i begrepet ”konformitet” er
61. I grupper er det forhold som både fremmer og hemmer kreativ problemløsning. Følgende er eksempel på en hemmende effekt:
62. Et viktig problem i diskusjonen om bruk av grupper som problemløsningsinstrument er hensyn til tid. Forskning viser her mest konsekvent at
63. Det VESENTLIGSTE elementet i gruppetenkningsfenomenet er at