Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 11

Organisasjonskultur og organisasjonsendringer
1. Hva kalles kvaliteten på det sosiale og følelsesmessige samspillet mellom medlemmene i en organisasjon?
2. Verdibegrepet kan BEST beskrives på
3. Verdier beskrives BEST som
4. Hva er hovedtanken bak begrepet ”skjulte verdier”?
5. ___________ er verdier som er lette å formulere, og som det på overflaten er stor enighet om
6. Overflatiske verdier som det relativt sett er lettere å endre, kalles for
7. Godt forankrete verdier som relativt sett er vanskeligere å endre, kalles for
8. Hvilke verdier er involvert i spørsmålet om dødsstraff?
9. Eksempler på mål og idealer som det på overflaten er stor enighet om, er likhet og rettferdighet. Hvilke type verdier snakker vi om her?
10. Hvilke verdier er lite manifeste, men har ofte en lang utviklingshistorie?
11. Rokeach skiller mellom fire ulike hovedfunksjoner som verdier har. Hvilken av de følgende er IKKE blant disse?
12. __________ er et system hvor verdier er ordnet etter relativ betydning
13. Ytre jobbverdier har sammenheng med
14. Følgende er eksempel på indre jobbverdier:
15. Når vi snakker om grunnleggende verdier og antakelser knyttet til virkelighetsforståelse og måter å gjøre ting på, dreier dette seg om
16. Den VIKTIGSTE forskjellen mellom organisasjonsklima og organisasjonskultur er
17. Hvilket av alternativene under er ifølge organisasjonspsykologisk teori det BESTE eksemplet på en grunnleggende dimensjon ved organisasjonskultur?
18. J. Martin er en organisasjonsforsker som hevder at fire kjerneverdier i organisasjonskultur er spesielt viktige. Hvilket av de følgende alternativene er IKKE blant disse?
19. __________ refererer til verdier og antakelser som er dypt forankret og konsekvent håndhevet
20. Plutselige utskiftninger av nøkkelpersonell er gjerne intense opplevelser som kan være egnet til å
21. Hvilket av punktene under beskriver BEST subkultur?
22. Hva er den RIKTIGSTE beskrivelsen av hovedfunksjoner ved organisasjonskultur?
23. Hva kalles den funksjonen som har å gjøre med å skape fellesskap, samhold og felles oppfatninger?
24. Organisasjonsforskeren E. Schein nevner flere faktorer som er viktige for utviklingen av organisasjonskultur. Hvilken av følgende faktorer inngår IKKE blant disse hovedfaktorene?
25. Hvordan holdes organisasjonskulturen best ved like?
26. ___________ er en prosess hvor medarbeidere tilpasses / tilpasser seg organisasjonens normer, verdier og antakelser
27. Et synlig lærlingforhold mellom mentor og adept betegnes ofte som
28. Alle punktene under er viktige i formidling av organisasjonskultur, unntatt
29. Personer som overfører kultur ved å personifisere organisasjonens verdier, blir gjerne rollemodeller og bedriftens ansikt utad. De kalles i organisasjonspsykologisk teori gjerne for
30. Hvilke betingelser øker sjansene MEST for kulturendringer i en organisasjon?
31. ________ refererer til en kultur på siden av hovedkulturen
32. Organisasjonspsykologisk forskning viser at de organisasjonene som er mest mottakelige for forandringer, gjerne er
33. Organisasjonsforskeren O. Hellesøy nevner flere ulike tolkningsrammer som er viktige for å forstå organisasjoner med særlig tanke på organisasjonsendring. Hvilken av følgende inngår IKKE blant disse tolkningsrammene?
34. Organisasjonsendringer handler (først og fremst) om endringer i
35. Modellen der endringer ses som et resultat av dynamikken mellom motstridende krefter, kalles for ___________
36. I den såkalte omstillingskurven for organisasjonsendring basert på en modell utviklet av D.T. Jaffee og T.D. Jick, beskrives et reaksjonsmønster som inndeles i fire faser i følgende rekkefølge:
37. Proaktiv adaptasjon handler om
38. I en teknologibedrift møtte man utfordringene fra en ny og farlig konkurrent ved å legge ned flere produksjonslinjer og fokusere på det produktet som solgte best. Dette kan sies å være en endring som har å gjøre med
39. Driveren bak proaktiv innovasjon er gjerne
40. Når bedriften møter omgivelsene sine med sitt eget ”dataformat” og tolker begivenhetene deretter, kalles dette for
41. Ledere som har et typisk trusselskjema, vil ifølge organisasjonsforskerne S.E. Jackson og J.E. Dutton
42. Følgende element er IKKE en hoveddel av mulighetsskjemaet i strategisk persepsjon:
43. Resultatene fra undersøkelser som er utført av organisasjonsforskerne S.E. Jackson og J.E. Dutton innen området strategisk persepsjon, viser at ledere gjennomgående er
44. Motstand mot endring i en organisasjon har mange signaler. Hvilket av de følgende er IKKE blant dem som ligger høyest på denne listen?
45. Listen over årsaker til motstand mot forandringer er lang, men ifølge oppstillingen til D.L. Conner er følgende IKKE på listen over de mest fremtredende, spesifikke faktorene:
46. Flere organisasjonsbetingelser peker seg ut som særlig viktige for kreativ utfoldelse i organisasjonslivet. Følgende er IKKE blant de mest fremtredende i denne sammenheng:
47. ___________ er en metode for å få frem så mange ideer som mulig, der det ikke settes noen grenser i idégenereringen
48. Det viktigste prinsippet i brainstorming er
49. I Delphi-metoden for kreativ problemløsning er det viktig at
50. ___________ er ledelse basert på visjon knyttet til verdier
Parameter 'options' must be an array reference.