Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 12

Kommunikasjon
1. Hvilket blant følgende alternativer er den mest presise definisjonen av kommunikasjon?
2. Forskning av H. Mintzberg viser at ledere bruker opptil ____ prosent av sin arbeidstid til skriftlig og muntlig kommunikasjon
3. En informasjonsteoretisk modell fremstiller kommunikasjon som
4. Med utgangspunkt i psykologi forutsetter kommunikasjonsprosessen at
5. Når vi går nærmere inn på kommunikasjonsprosessen, er det naturlig å stille følgende spørsmål, UNNTATT:
6. __________handler om hva en person har til hensikt å formidle til en annen person
7. Hvilket av de følgende alternativene er det dårligste eksemplet på kommunikasjonskanal?
8. Når budskapet når frem til mottakeren, kalles dette for
9. Alle forhold som kan være med på å forstyrre formidlingen av budskapet, kalles for
10. Den prosessen som bekrefter at et budskap er mottatt og forstått, kalles i kommunikasjonsteori for
11. Hvilket av de følgende punktene illustrerer BEST høy informasjonsfylde i kommunikasjon?
12. Hvilket av de følgende punktene illustrerer DÅRLIGST høy informasjonsfylde i kommunikasjon?
13. ___________betyr overskridelse av mottakers kapasitet til å motta informasjon
14. Forskning viser at hele ___________ prosent av all elektronisk post, selv mellom profesjonelle, er av emosjonell, usaklig karakter
15. _________ er et følelsesladet, provoserende budskap
16. Intranett er et eksempel på
17. Utsagnet ”du kan ikke ikke-kommunisere”
18. Hva menes med inkongruent formidling?
19. ”Venteleken” betyr at en person
20. Paraspråk er et eksempel på
21. Bougon et al. har utviklet en systematisk klassifikasjon av ikke-verbal kommunikasjon. Hvilket av følgende inngår IKKE i denne klassifikasjonen?
22. I et jobbintervju opptrer søker som blid, interessert og åpen. Hva tror du blir det sannsynlige utfallet for denne personen? Vedkommende
23. Hvilket av følgende eksempler er IKKE en uttalt nyttefunksjon ved ikke-verbal kommunikasjon?
24. Alle punktene under er viktige funksjoner ved kommunikasjon i organisasjoner, UNNTATT
25. Nedoverkommunikasjon betyr at man
26. ___________ (MUM-effekten) betyr motstand mot å fortelle dårlige nyheter
27. Når man sier ”kan vi jobbe sammen om dette?”, er det et uttrykk for
28. Hvilke forhold bør ledere være spesielt oppmerksomme på ved oppoverkommunikasjon?
29. Hva er hovedtanken bak spesialstillingen "grensekrysser?"
30. En person som blant annet har i oppgave å formidle informasjon til dem som er de viktigste mottakerne, kalles i kommunikasjonsteori for
31. __________ refererer generelt til spontan, improvisert formidling av informasjon utenom de offisielle kanalene
32. Med formell informasjon menes i kommunikasjonsteori
33. ___________ betyr nettverk for oppgaveorientert formidling etter opptrukne autoritetslinjer
34. Med ”skjulte nettverk” menes
35. En type uoffisiell informasjon som kan være av verdi for en organisasjon, kalles for
36. I enhver organisasjon er det regler for hva som er lov og ikke lov å si. Dette kalles i kommunikasjonsteori for
37. Hvilke situasjoner i en organisasjon vil spesielt egne seg for bruk av tillitsnettverk?
38. Grupperinger som kommuniserer delikat informasjon i forbindelse med uoverensstemmelser, konflikter og kriser, kalles for
39. Når personer finner sammen i uformelle konstellasjoner fordi de har felles interesser og kan utfylle hverandre godt når det oppstår problemer, kalles dette for
40. Hvilket av de følgende punktene er IKKE et eksempel på et sentralisert nettverk i kommunikasjon?
41. Nettverksformen der informasjon går gjennom et sentralt medlem av gruppen, kalles for a. ”krysset”
42. Hvilken gruppeform vil virke best under kriseberedskap?
43. Forskning omkring kommunikasjonsmønstre og gruppeytelser viser at
44. Forskning omkring kommunikasjonsmønstre og gruppeytelser viser at
45. ____________ betyr alle forhold som hindrer effektiv kommunikasjon
46. Det å formidle to motstridende budskap samtidig er et eksempel på det som i kommunikasjonsteori kalles for
47. Som mottakere av et budskap er vi utvelgende og retter oppmerksomheten mot bestemte ting. Dette kalles for
48. Ineffektiv kommunikasjon kan skyldes at vi benytter forsvarsmekanismer. Hvilket av alternativene under er IKKE et eksempel på en forsvarsmekanisme?
49. Med projeksjon under kommunikasjon menes
50. __________ betyr uvillighet til å snakke om visse tema
51. Det å spre historier som virker idylliserende på faktiske realiteter, kalles i kommunikasjonsteori for
52. Det finnes en rekke hovedmekanismer for å bedre kommunikasjon i organisasjoner. Hvilken av de følgende er den MINST fremtredende i denne sammenheng?
53. Hva er hovedfunksjonen bak aktiv lytting?
54. Hvilke tiltak gir ifølge kommunikasjonsteori den beste gevinst for god kommunikasjon?