Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 2

Organisasjoners struktur og design
1. Det store mangfoldet i synet på hva organisasjoner er, kommer av at organisasjoner
2. En organisasjon er et
3. Den såkalte maskinmetaforen er et bilde på at
4. Definisjoner av organisasjoner som ”åpne systemer” går ut på at
5. At organisasjoner tilpasser seg miljøet for å overleve, kalles ofte
6. At organisasjoner ses som åpne systemer, har sin rot i
7. Åpen systemteori (Katz og Kahn) består av flere viktige elementer. Av disse er IKKE ________________nevnt
8. De formelle strukturene for oppgave- og autoritetsforhold som styrer hvordan menneskene skal samordne sine aktiviteter og ressurser for å oppnå organisasjonens mål, betegnes som
9. Et bilde som favner både forskjeller og gjensidighet mellom fenomenene organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign, finner vi i skillet mellom begrepene
10. Et organisasjonskart
11. Med organisasjonsdesign menes
12. Organisasjonsforskeren Richard Daft mener dimensjoner ved organisasjoners design naturlig faller i to kategorier. Disse er
13. Viktige strukturdimensjoner ved organisasjoner er best beskrevet som
14. Prosessen med å delegere makt fra høyere til lavere nivåer i organisasjonen er generelt kjent som
15. Med __________ menes det antall medarbeidere som hver leder har ansvar for
16. Organisasjoner med såkalt horisontal struktur
17. Denne dimensjonen inngår IKKE i Richard Dafts beskrivelse av kontekstdimensjoner
18. Hvilken klassisk organisasjonsteori har lagt størst vekt på betydningen av å utvikle vitenskapelige styringsmidler for å oppnå bedre effektivitet blant de ansatte?
19. To fremtredende prinsipper er særlig fremhevet i Taylorismen. Disse er
20. _________________har gitt et viktig bidrag til å utvikle teorier om byråkratiet som organisasjonsform
21. Hvilken av disse inngår IKKE i Fayols antatte universelle lederfunksjoner?
22. Den retningen som har lagt mest vekt på menneskelige og sosiale sider ved jobben, er
23. ”All endring til det bedre” er et uttrykk som kan tilskrives forskningen til
24. _____________ ga nye perspektiver på hva som betyr noe for menneskers arbeidsinnsats
25. En såkalt nyklassisk organisasjonsteori er knyttet til
26. Formuleringen av to typer premisser for teorier om menneskets natur er MEST kjent som
27. Teori Y er en teori som hevder at
28. Et sosioteknisk perspektiv på organisering av arbeid i organisasjoner
29. Skandinaviske forskergrupper som har forsket på jobbdesign, har sterke tradisjoner innenfor samme felt som det britiske Tavistock-instituttet. Skandinavia er særlig kjent for å ha prøvet ut praktiske modeller for
30. Teorier som antar at omstendighetene omkring organisasjonen avgjør hvordan den bør utformes, kalles
31. Hvilke organisasjonsforskere utviklet ressursavhengighetsteorien?
32. Den banebrytende typologien for organisasjonsstruktur og design er utviklet av
33. I Mintzbergs typologi inngår IKKE ________ som grunnkomponenter
34. Med støttestaben menes
35. Fem såkalte idealtyper av organisasjonsformer er beskrevet av forskeren
37. ____________________ har ifølge Mintzbergs modell sterk hierarkisk struktur og streng arbeidsfordeling
38. Eksempler på profesjonelle byråkratier finner en oftest innen
39. Adhocratisk organisasjonsstruktur betyr i Mintzbergs teori en organisasjonsform
40. ___________________ er en moderne organisasjonsform
41. En styrke ved markedsbasert struktur er
42. Matrisestruktur som organisasjonsutforming er en sammenkopling av
43. I moderne utforminger av organisasjonsdesign ser vi en tendens til at
44. _____________________ er når de ansatte får mye ansvar og få rutineoppgaver
45. Prosjektdesign er
46. Nettverksbasert organisasjonsdesign er basert på
47. __________________ er særpreget ved at mennesker arbeider sammen uten nødvendigvis å befinne seg på samme sted
48. Det særegne for en virtuell organisasjon er IKKE
49. Psykologiens plass i ulike organisasjonsformer debatteres. Hvilke forskergrupper har særlig fremmet argumentet om at strukturer i organisasjoner beskranker mennesker gjennom regler og myndighetsrelasjoner, og gir lite spillerom for individets personlige egenskaper?
50. De nye trendene i modeller for organisasjonsutforming synes å være LITE basert på