Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1

Psykologi på organisasjonsarenaen
1. Hva menes med uttrykket "atferdsfag?"
2. Innenfor atferdsfagene betraktes bedriften som et
3. Teorien om organisasjoner som ”åpne systemer” går ut på at
4. Administrasjonsfag er en betegnelse for fag som
5. Teorier om å omsette teori til effektive former for praksis kalles
6. Bedriftsøkonomiske fag er primært opptatt av
7. Forskning som viser at jobbtilfredshet har liten effekt for arbeidsproduktiviteten,
8. Skoleretningen som kalles strukturalisme, fikk betydning for arbeidslivets psykologi gjennom at den
9. Hvilken skoleretning i psykologi la opp til å studere ”det mentale livs kjemi”?
10. Hvilken skoleretning i psykologi har advart sterkest mot å utvikle vidtfavnende teorier?
11. Hvilken skoleretning i psykologi har lagt størst vekt på betydningen av å studere individets tilpasning til sine omgivelser?
12. _________________regnes som organisasjonspsykologiens fremste pionér
13. Den mest rendyrkete empiriske skoleretningen innen psykologi er
14. Skoleretningen innen psykologi som kalles funksjonalisme, har
15. Tesen om at komplekse bevissthetsopplevelser ikke kan brytes ned i mindre bestanddeler, ble fremmet av
16. Grunntesen i gestaltpsykologien var at
17. Opplevelsen av at bevegelsen i film er resultat av en serie av bilder som presenteres i en bestemt rekkefølge og hastighet, er et eksempel på grunnprinsippet i
18. Poenget om at det er relasjonene mellom individene som gir gruppen dens spesielle karakter, ble understreket i
19. Målsettingen om å få en gruppe til å virke som et team gjennom å utvikle synergier har særlig blitt fremmet av
20. Tanken om at en gruppe er en naturlig enhet med sine egne lovmessigheter, har særlig blitt fremmet av
21. Begrepet om ”gruppedynamikk” innebærer at
22. Tidlig forskning innenfor ledelsespsykologi viser
23. Når lederen konsentrerer seg om å være tilrettelegger for å fremme medarbeidernes selvstendige arbeid, kalles dette for
24. Grunntesen i psykoanalyse er at
25. Teorien om det ubevisstes dominerende plass i menneskets psykologi har
26. Tanken om at ulike typer dysfunksjonelle organisasjonskulturer skyldes lederens personlighet, er inspirert av
27. Den retningen innen psykologi som bygger på objektive studier av atferd, kalles
28. Kravet om at uavhengige observatører skal komme frem til samme resultater under samme observasjonsbetingelser, er et eksempel på prinsippet om
29. S-R psykologi går ut på å
30. Når vi reagerer med en alarmberedskap på et tidligere nøytralt stimulus, er dette et eksempel på
31. _______________er et område hvor læring ved betinging antas å være av stor betydning
32. Læring ved betinging har viktige praktiske anvendelser innen
33. Grunnpilaren i operant atferdspsykologi er prinsippet om
34. I tillegg til læring er _______________et viktig innslag i operant atferdspsykologi
35. Den aktiviteten som fører til at individet klarer å fininnstille sin atferd, kalles
36. Det viktigste elementet i definisjonen av begrepet ”forsterkning” er at
37. ______________ er et eksempel på et organisasjonsutviklingsprogram som er utviklet på grunnlag av operant atferdspsykologi
38. I operant atferdspsykologi er dagbøtene som en byggmester må betale når byggefristen overskrides, et eksempel på
39. Når det gjelder økonomisk teori, har begrepet ”forsterkning” sin nærmeste tilknytning til begrepet
40. En grunnleggende svakhet ved atferdspsykologi (behaviorisme) var at den
41. En grunntese i humanistisk psykologi er å betrakte individet som
42. I humanistisk teori er selvet
43. Stabiliteten i vår egen selvopplevelse kalles i humanistisk teori for
44. _______________handler om manglende overensstemmelse mellom opplevelse av en selv og faktiske opplevelser av begivenheter i omgivelsene hvor en selv er aktør
45. Sensitivitetstrening er et humanistisk orientert lederopplæringsprogram som har til hensikt å
46. Øverste trinn i Maslows behovshierarki er behovet for
47. _____________vil si å kunne realisere de talenter og egenskaper man har
48. Bruken av Maslows motivasjonsteori i organisasjonsutvikling går i prinsippet ut på å
49. Kognitiv psykologi som grunnperspektiv i studiet av psykologiske fenomener innebærer at
50. Det mest grunnleggende begrepet i kognitiv psykologi er
51. De mentale aktivitetene som frembringer våre fortolkninger av det som skjer, kalles for
52. Uttrykket ”begrenset rasjonalitet” henspeiler på
53. ___________betyr å akseptere første alternativ som er godt nok
54. Kognitiv psykologi er en viktig medspiller i
55. Et sentralt begrep i forståelsen av hvordan organisasjoner oppfatter seg selv og sine strategiske omgivelser, er
56. En grunnleggende antakelse i sosial konstruktivisme er at
57. Begrepet om ”felleseid kognisjon” (socially shared cognition) hører først og fremst hjemme i den retningen innen psykologi som kalles for
58. Moderne organisasjonspsykologi omhandler atferd i en organisasjon på
59. Effektivitet handler om
60. De kostnadene som går med til å nå virksomhetens mål, handler om den siden ved produktivitet som betegnes som
61. En person som greier å utføre sine oppgaver, men som bruker lang tid, kan betegnes som