Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3

Emosjoner
1. Hva mener vi mest presist med begrepet ”dynamiske prosesser”?
2. Hva menes med begrepet ”emosjoner”?
3. Med ”affektrevolusjonen” mener vi
4. Emosjoner i organisasjonslivet er først og fremst
5. Tanke og følelse er
6. Personer med hjerneskade hvor forbindelsen mellom høyere tankeprosesser og emosjonelle tilstander brytes, har
8. ”Følelseshjulet” er en modell som
9. Teorien som ligger til grunn for ”følelseshjulet”, består av to uavhengige grunndimensjoner. Disse to grunndimensjonene er
10. Når en er utkjørt og apatisk, kan dette beskrives som et produkt av
11. Hva er de skarpeste motpolene mellom følgende følelsestilstander?
12. I en intervjusituasjon opptrådte en kandidat utpreget avslappet og rolig. Hvor på følelseshjulet vil du plassere denne personen?
13. En begrensning ved teorien om følelseshjulet er at den ikke beskriver
14. ___________er den situasjonsbestemte sammenhengen en følelse forekommer i
15. En svakhet ved tradisjonelle teorier om emosjoner i organisasjonspsykologi er
16. Et viktig nytt perspektiv i synet på emosjoner i organisasjoner er
17. _______________ er atferd rettet mot å hjelpe, støtte og glede andre
18. Når den emosjonelle stemningen på jobben er god, kalles dette for
19. Når folk er villige til å arbeide utover det som forlanges, på jobben, er dette uttrykk for
20. _____________ er handlinger som er utført uten ytre styring, og som ikke er påkrevd i en aktuell situasjon
21. Hva er IKKE et eksempel på spontanatferd i organisasjoner?
22. Kreativ problemløsning
23. _________ er en ekstremt positiv og prestasjonsbefordrende tilstand
24. Den ene grunnbetingelsen som fører til flyttilstander, har med kompetanse å gjøre. Den andre har med _________ å gjøre
25. Hva er den gunstigste betingelsen for å oppnå flyttilstand?
26. En svakhet ved flytteorien er at den
27. Hvilken tilstand fører ifølge flytteorien høy utfordring og lav kompetanse til?
28. Hvilken tilstand fører ifølge flytteorien høy kompetanse og lav utfordring til?
29. Hva må ifølge flytteorien lederen gjøre for å øke sannsynligheten for at medarbeidere skal finne sin flytsone?
30. Et viktig område som ikke dekkes av flytteorien, er
31. ____________er en persons tilbøyelighet til å tilskrive en person positive egenskaper
32. Medarbeidere som ofte kommer med konstruktive forslag til forbedringer, er ofte
33. _________er en generell og stabil legning til å vise negative følelser og dårlig humør
34. Personer med positiv emosjonell legning karakteriseres av
35. _________er støtte og stimulans fra sosiale omgivelser
36. Hva er den viktigste faren ved at personer med positiv emosjonell legning gjennomgående får gunstigere vurderinger fra leder?
37. Den viktigste begrensning ved nyere forskning om betydningen av positive emosjoner i arbeidslivet er at man undervurderer at
38. Forskjellen på ”angst” og ”frykt” er at
39. Angst kan virke særlig hemmende på
40. ___________er en diffus, ”flytende” angst uten tilknytning til noe bestemt objekt
41. Hva inngår IKKE som kjennetegn på generalisert angstforstyrrelse?
42. Angstanfall som er intense og kan vare fra få minutter til en time eller noe lenger, kalles for
43. ________er angst for objekter, situasjoner og begivenheter som som oftest er ufarlige
44. Teorien om at angst er signal på underliggende konflikt eller traume, ofte i individets tidligere utviklingshistorie, hører først og fremst hjemme i
45. I __________ teori legger man vekt på at angst skyldes uoverensstemmelse mellom etablert selvbilde og erfaringer i hverdags- og arbeidsliv
46. En medarbeider som har utviklet angstforstyrrelse på grunn av dysfunksjonelle tankemønstre omkring egne prestasjonsmuligheter i jobben, lar seg best forstå innenfor
47. Når kan angst være en positiv ressurs?
48. __________er sterkt negativ sinnsstemning med nedsatt selvbilde
49. Depressiv tilstand er oftest negativ og hemmende, men kan noen ganger være en fordel ved at den fører til
50. Opprinnelig urealistiske forestillinger som likevel kan virke mobiliserende og gi positive utfall, kalles for
51. Det å bevisst tilpasse emosjonell atferd til normer som gjelder for hva som er ”riktige” og ”gale” følelser, kalles for
52. ______________betyr sterkt spenningsforhold mellom naturlig og påkrevd følelse
53. En sterkt tyngende bekjempelse av naturlige følelser på jobben betegnes som
54. Hva kan være en god strategi for å dempe belastninger ved emosjonelt arbeid?
55. _____________ er en prosess hvor emosjoner overføres til andre i organisasjonen
56. Forskning viser at emosjoner kan smitte fra
57. Hva er det beste eksemplet på emosjonell intelligens?
58. En leder med høy emosjonell intelligens
59. Påstanden om at emosjonell intelligens er en langt viktigere lederegenskap enn fagteknisk kompetanse og analytisk intelligens, er